Ruhsatlı silahların devri

Ruhsatlı silahların devri

Madde 21 – (Değişik fıkra: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Taşıma veya bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine, Genel Komutanlığa, Sahil Güvenlik Komutanlığına veya Genel Müdürlüğe hibe edebilirler.

(1) (Ek fıkra: 2/12/1999 - 99/13749 K.) Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekir. Silah devrini öngören sözleşme noterce düzenlenir. Silah ve mermiler, ruhsat düzenlenmeden devredilen şahsa teslim edilemez.

(Ek fıkra: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Devralınacak silahlar için idare tarafından notere verilmek üzere düzenlenen belge altı ay geçerlidir. Silahı devralan kişinin devir sözleşmesiyle birlikte altmış gün içerisinde ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmesi zorunludur. Belirtilen sürede müracaat etmeyen kişiler adına düzenlenen belgeler geçerliliğini kaybeder.

(Ek fıkra: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) Birinci fıkrada sayılan kurumlara yapılan hibe işleminin noterce yapılma şartı aranmaz.