6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu Nedir?

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu Nedir?

Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçu; özel bir yasa olan 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’nda düzenlenen şekli suçlardandır. Yani, bulundurma, taşıma veya satın alma hareketlerinin yapılması suçun tamamlanması için yeterli olup ayrıca bir zarar meydana getirilmesi veya yarar sağlanması şart değildir.Uygulamada, bu suçlara “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu” denilmektedir.

6136 sayılı kanuna göre suç teşkil eden fiiller şunlardır:

 • Ruhsatsız Silah veya Mermi Bulundurma (6136 sayılı yasa m.13),

 • Ruhsatsız Silah veya Mermi Taşıma (6136 sayılı yasa m.13),

 • Ruhsatsız Silah veya Mermi Satın Alma (6136 sayılı yasa m.13),

 • Bulundurma Ruhsatlı Silah veya Diğer Aletleri Taşıma (6136 sayılı yasa m.13),

 • Bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satmak, satmaya aracılık etmek, satın almak, taşımak veya bulundurmak (6136 sayılı yasa m.15).

Silah veya merminin bireysel ihtiyaç için değil de ticari amaçla satın alınması, satılması, nakledilmesi, başka bir ülkeden Türkiye’ye sokulması “silah ticareti veya kaçakçılığı suçu” hükümlerinin uygulanmasını gerektirir.

Ruhsatsız Silah Bulundurma, Taşıma veya Satın Alma Suçunun Unsurları (6136 Sayılı Yasa m.13)

6136 sayılı Kanun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 2. Maddesine göre ruhsatsız bir şekilde bulundurulması, taşınması veya satın alınması suç olan silahlar şunlardır:

 • Ateşli silah: Mermi çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahları ifade eder.
 • Tabanca: Tam otomatik olmamak şartıyla, namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 santimetreyi ve tüm uzunluğu 50 santimetreyi geçmeyen, dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun imal edilmiş ateşli silahları ifade eder.
 • Tam otomatik silah: Tetik çekili tutulduğunda sürekli atış yapabilen ateşli yivli silahlardır.
 • Yivli av tüfeği: Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 santimetreden fazla, uzun menzilli ve delici güce sahip, sabit dipçikli, tam ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan ve münhasıran avda veya atıcılıkta kullanılan ateşli-yivli silahları ifade eder. Yivli av tüfeği, 6136 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 4. fıkrasına göre ruhsata tabi tutulmuştur.

Yargıtay uygulamasına göre ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya satın alma suçunun ispatı açısından şu hususlara dikkat edilmelidir:

 • Ruhsatsız Silah ve Zilyetlik: Ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma suçu şekli suçlardan olduğundan failin silahın zilyedi olduğu mutlaka kanıtlanmalıdır. Failin suça konu ruhsatsız silahın zilyedi olup olmadığı, silahın ele geçirildiği yerin özelliği dikkate alınarak bu yerin sanığın gözetim ve denetimi altında olup olmadığı da araştırılarak tespit edilir.

 • Ruhsatsız Silahın Atışa ve Kullanıma Hazır Olması: Ruhsatsız silahın 6136 sayılı Kanun’un 13. Maddesine muhalefet suçuna vücut verebilmesi için silahın atışa ve kullanıma elverişli, yani sağlam vaziyette olması gerekir. Silah arızalı olsa bile, herhangi bir kimsenin basit bir tamiratıyla arıza giderilerek silah kullanılmaya müsait hale gelecekse nitelikeyse suçun oluştuğu kabul edilmektedir. Silahın arızası ancak bir silah tamir ustasının müdahalesi ile giderilebilecek nitelikteyse, bu silah yakalansa bile ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma suçunu oluşturmaz. Silahın atışa ve kullanıma uygun olup olmadığı Jandarma ve Polis Kriminal Laboratuarları ile Adli Tıp Kurumu tarafından deneme yapılarak bilimsel raporla ortaya konulmalıdır. Kurum raporlarında, “arıza silah ustasının esaslı müdahalesi ile giderilebilir” veya “arıza basit bir müdahale ile giderilebilir” şeklindeki açıklamalarla silahın durumu tespit edilmelidir. Özellikle belirtelim ki; silahın bir suçta kullanıldığı sırada yakalanması halinde, hiçbir bilimsel rapora ihtiyaç olmadan atışa ve kullanıma uygun olduğu varsayılır.

 • Silahın Yakalanmasının Şart Olup Olmadığı: 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçunun (md.13) ispatlanması açısından en kolay yöntem silahın ele geçirilerek incelenmesidir. Ancak, silah ele geçirilemediği takdirde, olay yerinde bulunan “boş kovan” ve “mermi çekirdeği” ile de silahın özellikleri tespit edilerek faile 6136 sayılı yasaya muhalefet suçu nedeniyle ceza verilebilir. Özellikle fail de olay yerinde silahsız yakalanmışsa, failin el svapları alınarak atış artığı olup olmadığı incelenmelidir. Elinde atış artığı olan failin silahı kullandığı kabul edilmesine rağmen, silahın 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçunu oluşturup oluşturmadığı, yani silahın özellikleri ancak “boş kovan” ve “mermi çekirdeği”nin elde edilmesiyle ortaya çıkarılır.

Ruhsatsız silah bulundurma suçu, bulundurma ruhsatı olmadığı halde silah veya silahların kişisel ihtiyaç için evde veya işyerinde bulundurulmasıdır (6136 sayılı Kanun m.13). Bulundurma ruhsatı olan tabancanın ruhsatın müsaade ettiği yerlerin dışında bulundurulması veya taşınması da suç olarak kabul edilmektedir. Adres değişikliği nedeniyle silahın yeni ikamet adresine taşınırken birlikte götürülmesi halinde, yeni adresin bildirilmeden silahın taşınması suç değildir. Ancak, bildirim yapmadan silahı yeni adresine taşıyan kişiye idari para cezası yaptırımı uygulanır.

Ruhsatsız silah taşıma suçu, taşıma ruhsatı olmadığı halde bir kimsenin silah taşımasıyla meydana gelir (6136 sayılı Kanun m.13/1). Taşıma ruhsatlı bir silahın ruhsat süresi dolmasına ve ruhsat yenilenmemesine rağmen taşınması halinde de aynı maddedeki ruhsatsız silah taşıma suçu oluşur. Yargıtay, taşıma ruhsatı olan silahın kısa süreliğine bir başkası tarafından taşınmasını suç olarak kabul etmemektedir. Örneğin, kahveye giden bir babanın silahını eve götürmek üzere oğluna verdikten sonra silahın taşınırken yakalanması; arabada olan silahın işyerine koyması için çalışana verildikten sonra taşınırken yakalanması suça vücut vermez.

Ruhsatsız silah satın alma suçu, bireysel ihtiyacını karşılamak amacıyla, bulundurma veya taşıma ruhsatı olmayan bir silahın satın alınmasıyla oluşur. Silahın bireysel ihtiyaç için değil de, ticari bir amaçla satın alınması halinde “Silah Kaçakçılığı veya Ticareti Suçu” meydana gelir.

6136 Sayılı Yasa ve yasanın ruhsat uygulamasına ilişkin Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmelik md.3 hükümlerine göre, silah taşıma veya bulundurma ruhsatının süresi 5 yıldır (6136 sayılı Kanun md.6). 5 yıllık ruhsat süresinin bitmesinden 1 ay önce idare tarafından ilgiliye tebligat çıkartılarak ruhsatın yenilenmesi gerektiği bildirilir. İdarece ruhsatın yenilenmesi gerektiğine dair tebligatın yapılmasından itibaren ruhsat yenileme işlemleri 6 ay içerisinde tamamlanmalıdır. Tebligattan sonra 6 aylık bu yenileme süresi içinde, süresi biten taşıma ruhsatı, yenisi verilene kadar bulundurma ruhsatı yerine geçer. Yasa koyucu, ruhsatın yenilenme süreci bitene kadar silahın taşınmasını suç saymıştır. Ruhsat süresinde yenilenmediği takdirde bulundurma veya taşıma ruhsatlı silah, ruhsatsız silaha dönüşerek suç teşkil eder.

Yargıtay, 6136 sayılı Kanun’un 13. maddesinin uygulamasında sayı veya nitelik bakımından vahim silah kavramını şu şekilde açıklamaktadır:

 • Sayı Bakımından Vehamet Arz Eden Silah Bulundurma, Taşıma, Satın Alma: Ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma suçunda 4 adetten fazla niteliksiz silah sayısal bakımdan vehamet arz eden silah olarak kabul edilmektedir (Yargıtay 8. CD - Karar: 2012/25703).

 • Nitelik Bakımından Vehamet Arzeden Silahlar: Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya benzerleri olması halinde nitelik bakımından vahim olduğu kabul edilmektedir (6136 sayılı yasa 12/4).

Özellikle belirtelim ki; fail satın alma, bulundurma veya taşıma fiillerinin tamamını işlese bile tek bir suçtan dolayı cezalandırılır. Kanunda ruhsatsız silah kullanma ayrı bir suç olarak düzenlenmemiştir. Çünkü, ruhsatsız silahı kullanmak için belli bir süre taşımak şart olduğu için fail zaten ruhsatsız silah taşıma suçu nedeniyle cezalandırılacaktır.